STRATEGIE

In de Warmtewende Vlaams-Brabant werken we parallel op 3 sporen:

  1. Pionierende gemeenten samenbrengen, hun ambities kenbaar maken en hen ondersteunen in het opmaken van een ambitieus groene warmte beleid (zowel op beleidsstrategisch niveau als via concrete beleidsinitiatieven);

  2. Ervaringen van de pioniers inzetten om groene warmte op de agenda te zetten van andere ontwakende besturen via disseminatie activiteiten;

  3. Besturen tools geven om hun burgers te informeren over de noodzaak om naar groene warmte over te stappen, hen te informeren over de mogelijkheden van groene warmte en hen helpen de beste keuze te maken.

1. Pionierende besturen begeleiden

Drie Vlaams-Brabantse steden en gemeenten, die al stappen hebben gezet rond groene warmte, krijgen ondersteuning om verder te bouwen aan een groenewarmtebeleid. Na een oproep aan alle gemeenten van de provincie hebben we Asse, Dilbeek en Tienen geselecteerd om mee aan de slag te gaan.
De begeleiding van de pionierende besturen is gericht op het maken van een warmtezoneringsplan, gevolgd door een warmtebeleidsplan.

2. Agendasetting voor andere besturen

Voor de andere besturen, bij wie groene warmte onvoldoende op de agenda staat, zal het project ook acties uitwerken. Deze besturen moeten voldoende informatie krijgen over het belang en de aanpak van groene warmte.  

We zetten de volgende instrumenten in: een inspiratienota voor lokale besturen, inspiratiedagen, workshops en studiebezoeken. Zij krijgen ook toegang tot het digitale kennisplatform (zie tools).

3. Communicatietools voor burgers

Het is belangrijk dat burgers zich bewust worden van de noodzaak van groene warmte (want dit thema leeft bij hen onvoldoende). We willen besturen daarom de middelen geven om burgers te informeren over de mogelijkheden om te investeren in groene warmte in eigen huis. Het project voorziet de volgende informatiekanalen: 

  • de website van Ecobouwers en de jaarlijkse Opendeurdagen;
  • de opmaak van een digitale beslissingsboom; 
  • gemeentelijke infosessies over groene warmte.

4. Informeren Vlaamse overheid

We houden de minister voor energie, het Vlaams Energie-agentschap en het Departement Omgeving op de hoogte van ons initiatief, de drempels die gemeenten ondervinden en de oplossingen waaraan we werken. Zo kan dit Vlaams-Brabantse project het Vlaams beleid voor groene warmte inspireren.

We stellen samen met het lerend netwerk een knelpuntennota op voor overleg met de bevoegde departementen en nodigen vertegenwoordigers daarvan uit op studiebezoeken, netwerkvergaderingen enz.